پرسش در مورد محصول #16465

Что такое повышенная потливость подмышек? Повышенная потливость подмышек, или аксиллярный гипергидро